Logo reviduj. revízie a bozp
Email

reviduj@reviduj.sk

Mobil

0915 708 737

Pracovná doba

Pon - Pia 08:00 - 17:00

BOZP - povinnosti zamestnávateľov.

Povinnosti zamestnávateľov v oblasti BOZP upravuje zákon 124/2006 o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Tento zákon ustanovuje všeobecné zásady prevencie a základné podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a na vylúčenie rizík a faktorov podmieňujúcich vznik pracovných úrazov, chorôb z povolania a iných poškodení zdravia z práce. 

Všeobecné povinnosti zamestnávateľa v BOZP

(1) Zamestnávateľ v záujme zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci BOZP je povinný
a) vykonávať opatrenia so zreteľom na všetky okolnosti týkajúce sa práce a v súlade s právnymi
predpismi a ostatnými predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci BOZP ,
b) zlepšovať pracovné podmienky a prispôsobovať ich zamestnancom; zohľadňovať pritom
meniace sa skutočné a predvídateľné okolnosti a dosiahnuté vedecké a technické poznatky,
c) zisťovať nebezpečenstvá a ohrozenia BOZP, posudzovať riziko a vypracovať písomný dokument
o posúdení rizika pri všetkých činnostiach vykonávaných zamestnancami,
d) zabezpečovať, aby pracoviská, komunikácie, pracovné prostriedky, materiály, pracovné
postupy, výrobné postupy, usporiadanie pracovných miest a organizácia práce neohrozovali
bezpečnosť a zdravie zamestnancov, BOZP a na ten účel zabezpečovať potrebnú údržbu a opravy,
e) zabezpečovať, aby chemické faktory, fyzikálne faktory, biologické faktory, faktory ovplyvňujúce
psychickú pracovnú záťaž a sociálne faktory neohrozovali bezpečnosť a zdravie zamestnancov BOZP ,
f) odstraňovať nebezpečenstvo a ohrozenie BOZP , a ak to podľa dosiahnutých vedeckých a technických
poznatkov nie je možné, vykonať opatrenia na ich obmedzenie a pripravovať opatrenia na ich
odstránenie,
g) nahrádzať namáhavé a jednotvárne práce a práce v sťažených a zdraviu nebezpečných alebo
škodlivých pracovných podmienkach vhodnými pracovnými prostriedkami, pracovnými
postupmi BOZP, výrobnými postupmi a zdokonaľovaním organizácie práce,
h) v priestoroch, kde sa používajú alebo skladujú nebezpečné látky alebo sa používajú technológie
a zariadenia, pri ktorých zlyhaní môže dôjsť k ohrozeniu života a zdravia BOZP väčšieho počtu
zamestnancov, iných fyzických osôb a k ohrozeniu okolia, a v priestoroch, kde sa nachádzajú
osobitné nebezpečenstvá a nebezpečenstvá, ktoré môžu bezprostredne a vážne ohroziť život
a zdravie zamestnancov,
1. prijať opatrenia na vylúčenie ohrozenia života a zdravia BOZP; ak to s ohľadom na dosiahnuté
vedecké a technické poznatky nie je možné, prijať opatrenia na ich obmedzenie,
2. vykonať nevyhnutné opatrenia na obmedzenie možných následkov ohrozenia života
a zdravia BOZP a umožniť prístup do ohrozeného priestoru len nevyhnutne potrebným
zamestnancom, ktorí sú riadne a preukázateľne oboznámení a majú výcvik a vybavenie
podľa právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia
pri práci BOZP ,
i) určovať bezpečné pracovné postupy BOZP,
j) určovať a zabezpečovať ochranné opatrenia BOZP, ktoré sa musia vykonať, a ak je to potrebné,
určovať a zabezpečovať ochranné prostriedky BOZP, ktoré sa musia používať,

k) písomne vypracovať a podľa potreby vyhodnocovať a aktualizovať koncepciu politiky
bezpečnosti a ochrany zdravia BOZP pri práci obsahujúcu zásadné zámery, ktoré sa majú dosiahnuť
v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, a program realizácie tejto koncepcie, ktorý
obsahuje najmä postup, prostriedky a spôsob jej vykonania; to sa nevzťahuje na
zamestnávateľa, ktorý zamestnáva menej ako 11 zamestnancov a na zamestnávateľa, ktorého
kód podľa štatistickej klasifikácie ekonomických činností na úrovni divízie alebo skupiny nie je
uvedený v prílohe č. 1,
l) vydávať vnútorné predpisy BOZP, pravidlá o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a dávať pokyny
na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,
m) vypracovať a podľa potreby aktualizovať vlastný zoznam prác a pracovísk BOZP
1. zakázaných tehotným ženám, matkám do konca deviateho mesiaca po pôrode a dojčiacim
ženám,
2. spojených so špecifickým rizikom pre tehotné ženy, matky do konca deviateho mesiaca po
pôrode a pre dojčiace ženy,
3. zakázaných mladistvým zamestnancom,
n) viesť a uchovávať predpísanú dokumentáciu BOZP, záznamy a evidenciu súvisiacu s bezpečnosťou
a ochranou zdravia pri práci päť rokov odo dňa, keď bol v nich vykonaný posledný záznam, ak
osobitný predpis neustanovuje inak,
o) zaraďovať zamestnancov na výkon práce so zreteľom na ich zdravotný stav, najmä na výsledok
posúdenia ich zdravotnej spôsobilosti na prácu,

6aa) schopnosti, na ich vek, kvalifikačné predpoklady a odbornú spôsobilosť podľa právnych predpisov a ostatných predpisov na
zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci BOZP a nedovoliť, aby vykonávali práce, ktoré
nezodpovedajú ich zdravotnému stavu, najmä výsledku posúdenia ich zdravotnej spôsobilosti
na prácu, schopnostiam, na ktoré nemajú vek, kvalifikačné predpoklady a doklad o odbornej
spôsobilosti podľa právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti
a ochrany zdravia pri práci BOZP,
p) zabezpečiť posudzovanie individuálnych fyzických schopností zamestnanca pri ručnej
manipulácii s bremenami,
q) zabezpečiť vykonávanie zdravotného dohľadu

6a) vrátane lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci,

6aa) a to v pravidelných intervaloch s prihliadnutím na charakter práce a na
pracovné podmienky na pracovisku, ako aj vtedy, ak o to zamestnanec požiada,
r) dbať na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia BOZP pri práci u
1. zamestnancov na odlúčených pracoviskách,
2. zamestnancov, ktorí pracujú na pracovisku sami,
3. osobitných skupín zamestnancov, predovšetkým vo vzťahu k špecifickým nebezpečenstvám,
ktoré osobitne ovplyvňujú ich bezpečnosť a zdravie BOZP,
s) poskytovať zamestnancom prestávky v práci z dôvodu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci BOZP,

7)
t) nepoužívať pri prácach, pri ktorých sú zamestnanci vystavení zvýšenej možnosti vzniku úrazu
alebo iného poškodenia zdravia, taký spôsob odmeňovania za prácu, ktorý by pri zvyšovaní
pracovných výkonov mohol mať za následok ohrozenie bezpečnosti alebo zdravia BOZP
zamestnancov.
(2) Na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia BOZP pri práci prostredníctvom osobných ochranných
pracovných prostriedkov je zamestnávateľ povinný
a) vypracovať zoznam poskytovaných osobných ochranných pracovných prostriedkov BOZP na základe
posúdenia rizika a hodnotenia nebezpečenstiev vyplývajúcich z pracovného procesu

b) bezplatne poskytovať zamestnancom, u ktorých to vyžaduje ochrana ich života alebo zdravia BOZP ,
potrebné účinné osobné ochranné pracovné prostriedky a viesť evidenciu BOZP o ich poskytnutí,
c) udržiavať osobné ochranné pracovné prostriedky BOZP v používateľnom a funkčnom stave a dbať
o ich riadne používanie.
(3) Zamestnávateľ je povinný bezplatne
a) poskytovať zamestnancom pracovný odev a pracovnú obuv BOZP ,

8) ak pracujú v prostredí BOZP, v ktorom odev alebo obuv podlieha mimoriadnemu opotrebovaniu alebo mimoriadnemu znečisteniu,
b) zabezpečovať zamestnancom pitný režim, ak to vyžaduje ochrana ich života alebo zdravia BOZP ,
a poskytovať umývacie, čistiace a dezinfekčné prostriedky potrebné na zabezpečenie telesnej
hygieny; zabezpečovanie pitného režimu je zamestnávateľ povinný upraviť vnútorným
predpisom.
(4) Zamestnávateľ je povinný zabezpečiť, aby zamestnanci iného zamestnávateľa a fyzické osoby,
ktoré sú podnikateľmi a nie sú zamestnávateľmi, ktorí budú vykonávať práce na jeho pracoviskách
a v jeho priestoroch, dostali potrebné informácie a pokyny na zaistenie bezpečnosti a ochrany
zdravia pri práci BOZP platné pre jeho pracoviská a priestory, najmä informácie podľa § 7 ods. 8 písm. a)
až c). Zamestnávateľ môže dohodnúť výkon práce s fyzickou osobou, ktorá je podnikateľom a nie je
zamestnávateľom, len ak mu táto fyzická osoba príslušným dokladom preukáže odbornú
spôsobilosť BOZP  potrebnú na výkon práce podľa právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci BOZP .
(5) Zamestnávateľ je povinný vydať zákaz fajčenia na pracoviskách, na ktorých pracujú aj
nefajčiari, a zabezpečiť dodržiavanie tohto zákazu, ako aj zákazu fajčenia na pracoviskách.

9)
(6) Na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci BOZP je zamestnávateľ povinný písomne
informovať preventívne a ochranné služby (§ 21) o zamestnávaní zamestnanca na určitú dobu
a o zamestnávaní zamestnanca k nemu dočasne prideleného podľa osobitného predpisu BOZP . 9a)
(7) Zamestnávateľ je povinný starať sa o bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb, BOZP ktoré sa
nachádzajú s jeho vedomím na jeho pracoviskách alebo v jeho priestoroch.
(8) Úlohy zamestnávateľa v oblasti starostlivosti o bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci BOZP
povinní zabezpečovať vedúci zamestnanci na všetkých stupňoch riadenia v rozsahu úloh
vyplývajúcich z ich funkcií. Tieto úlohy sú rovnocennou a neoddeliteľnou súčasťou ich pracovných
povinností BOZP.
(9) Zamestnávateľ, ktorý je fyzickou osobou, a štatutárny orgán zamestnávateľa, ktorý je
právnickou osobou, po oznámení podľa § 12 ods. 5 a § 22 ods. 8 sú povinní zabezpečiť vykonanie
potrebných preventívnych opatrení a ochranných opatrení BOZP; ak je bezprostredne ohrozený život
alebo zdravie, sú povinní konať bezodkladne.
(10) Povinnosti zamestnancov pri zaisťovaní bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci BOZP a pri
vykonávaní potrebných opatrení neovplyvňujú zodpovednosť zamestnávateľa za plnenie povinností
v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci BOZP .
(11) Náklady spojené so zaisťovaním bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci BOZP je povinný znášať
zamestnávateľ; tieto náklady nesmie presunúť na zamestnanca.

Oboznamovanie a informovanie zamestnancov o BOZP

Zamestnávateľ je povinný pravidelne, zrozumiteľne a preukázateľne oboznamovať každého zamestnanca o BOZP

a) s právnymi predpismi a ostatnými predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri
práci BOZP,

10) so zásadami bezpečnej práce, zásadami ochrany zdravia pri práci BOZP, zásadami
bezpečného správania na pracovisku a s bezpečnými pracovnými postupmi a overovať ich
znalosť,
b) s existujúcim a predvídateľným nebezpečenstvom a ohrozením BOZP, s dopadmi, ktoré môžu spôsobiť
na zdraví, a s ochranou pred nimi,
c) so zákazom vstupovať do priestoru, zdržiavať sa v priestore a vykonávať činnosti, ktoré by mohli
bezprostredne ohroziť život alebo zdravie zamestnanca.
(2) Zamestnávateľ je povinný oboznámiť zrozumiteľne o BOZP a preukázateľne zamestnanca so
zoznamom prác a pracovísk podľa § 6 ods. 1 písm. m).
(3) Zamestnávateľ je povinný zamestnanca oboznámiť o BOZP v súlade s odsekmi 1 a 2 pri jeho prijatí
do zamestnania, preložení na iné pracovisko, zaradení alebo prevedení na inú prácu, zavedení
novej technológie, nového pracovného postupu alebo nového pracovného prostriedku.
(4) Zamestnávateľ oboznamuje zamestnancov o BOZP osobne alebo prostredníctvom vlastných
zamestnancov, alebo fyzickej osoby, alebo právnickej osoby oprávnenej na výchovu a vzdelávanie
v oblasti ochrany práce podľa § 27 ods. 3 (ďalej len „osoba oprávnená na výchovu a vzdelávanie“).
Na oboznamovanie vlastných zamestnancov osobne zamestnávateľom alebo prostredníctvom jeho
vlastných zamestnancov sa nevzťahujú ustanovenia § 27 ods. 4 až 17.
(5) Obsah a spôsob oboznámenia BOZP a pravidelnosť opakovaného oboznámenia musia byť
prispôsobené charakteru práce vykonávanej zamestnancom, jeho pracovisku a iným okolnostiam,
ktoré sa týkajú výkonu práce, najmä pracovným prostriedkom, pracovným postupom, novým
alebo zmeneným nebezpečenstvám a ohrozeniam. Zamestnávateľ je povinný upraviť vnútorným
predpisom spôsob oboznamovania, vymedziť požiadavky na odbornú spôsobilosť vlastných
zamestnancov na oboznamovanie podľa odsekov 1 a 2 a pravidelnosť opakovaného oboznamovania
tak, aby sa vykonávalo najmenej raz za dva roky, ak právne predpisy na zaistenie bezpečnosti
a ochrany zdravia pri práci BOZP neustanovujú kratší čas.
(6) Oboznamovanie a iné vzdelávanie vrátane praktickej časti výchovy a vzdelávania v oblasti
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci BOZP zamestnancov a zástupcov zamestnancov pre bezpečnosť
a ochranu zdravia pri práci BOZP (ďalej len „zástupca zamestnancov pre bezpečnosť“) sa musia
uskutočňovať v pracovnom čase.
(7) Oboznamovaním nie je dotknutá povinnosť absolvovať odbornú prípravu a aktualizačnú
odbornú prípravu BOZP podľa § 16.
(8) Zamestnávateľ je povinný zamestnancom a zástupcom zamestnancov10a) vrátane zástupcov
zamestnancov pre bezpečnosť poskytnúť vhodným spôsobom a zrozumiteľne potrebné informácie
o BOZP
a) nebezpečenstvách a ohrozeniach, ktoré sa pri práci a v súvislosti s ňou môžu vyskytnúť,
a o výsledkoch posúdenia rizika BOZP,
b) preventívnych opatreniach a ochranných opatreniach, ktoré zamestnávateľ vykonal na zaistenie
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci BOZP a ktoré sa vzťahujú všeobecne na zamestnancov a na
nimi vykonávané práce na jednotlivých pracoviskách,
c) opatreniach a postupe v prípade poškodenia zdravia vrátane poskytnutia prvej pomoci, ako aj
o opatreniach a postupe v prípade zdolávania požiaru, záchranných prác a evakuácie,
d) preventívnych opatreniach a ochranných opatreniach navrhnutých a nariadených príslušným
inšpektorátom práce11) alebo orgánmi dozoru,12

Facebook
Twitter
LinkedIn