Logo reviduj. revízie a bozp
Email

reviduj@reviduj.sk

Mobil

0915 708 737

Pracovná doba

Pon - Pia 08:00 - 17:00

FAQ

Často kladené otázky k tematike BOZP, OPP a k Revíziám

Neviete si rady s problematikou BOZP, potrebujete poradiť v oblasti ochrany pred požiarmi? Nemáte prehľad v revíziách, ako často a kedy ich vykonávať? Problematika BOZP je komplexná, vyžaduje si individuálny prístup na riešenie konkrétneho problému v tejto oblasti. V sekcii „FAQ“ nájdete často kladené otázky v problematike BOZP, OPP a v otázkach revízií. Ak potrebujete individuálne poradiť neváhajte nás kontaktovať. Sekciu často kladené otázky, „FAQ“ budeme priebežne dopĺňať aj na základe Vašich dopytov.

Revízie je potrebné vykonávať na základe vyhlášky 508/2009 Z.z. Vlády Slovenskej republiky: 

§ 8
Podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci pri prevádzke technického zariadenia
Zamestnávateľ, fyzická osoba, ktorá je podnikateľom a nie je zamestnávateľom, a iné osoby podľa zákona, ktorí na plnenie svojich úloh používajú technické zariadenie (ďalej len „prevádzkovateľ“) zabezpečia bezpečnosť technického zariadenia, ak pri jeho prevádzke dodržiavajú bezpečnostnotechnické požiadavky a
 
a) vedú sprievodnú technickú dokumentáciu technického zariadenia vrátane dokladov o vykonaných prehliadkach, kontrolách a skúškach,
 
b) vedú evidenciu vyhradeného technického zariadenia s údajmi podľa prílohy č. 4 zodpovedajúcu skutočnému stavu,
 
c) vydajú miestny prevádzkový predpis na prevádzku vyhradeného technického zariadenia skupiny A v súlade s bezpečnostnotechnickými požiadavkami, ak technická dokumentácia nezohľadňuje skutočné prevádzkové a užívateľské podmienky,
 
d) zabezpečia vykonanie kontroly stavu bezpečnosti technického zariadenia podľa § 9.

Revízie vykonáva podľa vyhlášky 508/2009 Z.z. Definícia:

§ 9
Kontrola stavu bezpečnosti technického zariadenia
(1)
Stav bezpečnosti technického zariadenia kontroluje
 
a) typovou skúškou, úradnou skúškou a opakovanou úradnou skúškou oprávnená právnická osoba,
 
b) skúškami u výrobcu technického zariadenia výrobcom určená osoba alebo revízny technik,
 
c) odbornou prehliadkou a odbornou skúškou revízny technik,
 
d) revíziou elektrického ručného náradia počas používania a revíziou elektrického spotrebiča počas používania prevádzkovateľom určená osoba s odbornou spôsobilosťou podľa § 22 až 24 alebo prevádzkovateľom určená poučená osoba pod dohľadom osoby s odbornou spôsobilosťou podľa § 22 až 24,
 
e) kontrolou elektrického ručného náradia počas používania a kontrolou elektrického spotrebiča počas používania prevádzkovateľom určená osoba s odbornou spôsobilosťou podľa § 20 až 24,
 
f) inými prehliadkami a skúškami osoba na opravu podľa § 18 ods. 1, osoba určená prevádzkovateľom podľa bezpečnostnotechnických požiadaviek, a ak to nevyplýva z bezpečnostnotechnických požiadaviek, osoba určená prevádzkovateľom podľa sprievodnej technickej dokumentácie.
Príloha č. 7 k vyhláške č. 508/2009 Z. z.
PREHLIADKY A SKÚŠKY TECHNICKÝCH ZARIADENÍ ZDVÍHACÍCH POČAS PREVÁDZKY
Technické zariadenie zdvíhaciePrevádzka
Skupina/
druh
Opakovaná úradná skúškaSkúška po rekonštrukciiPrehliadka a skúška po oprave2)Odborná prehliadka a odborná skúška1)
Montážna skúškaÚradná skúškaOdborná prehliadkaOdborná skúška
AaOPO/10r3)RTOPORT/ORT/2r4)5)RT/4r4)5)
bOPO/10rRTOPORT/ORT/1rRT/2r
c 1OPO/6rRTOPORT/ORT/3mRT/3r
c 2OPO/10rRTOPORT/ORT/6mRT/6r
c 3OPO/10rRTOPORT/ORT/6mRT/6r
c 4OPO/6rRTOPORT/ORT/3mRT/3r
d 1OPO/10rRTOPORT/ORT/3mRT/3r
d 2OPO/10rRTOPORT/ORT/TPVRT/TPV
eOPO/10rRTOPORT/ORT/1rRT/2r
fOPO/10rRTOPORT/ORT/3mRT/3r
gOPO/10rRTOPORT/ORT/TPVRT/1r
hOPO/10rRTOPORT/ORT/TPVRT/TPV
i 1OPO/10rRTOPORT/ORT/6mRT/1r
i 2OPO/10rRTOPORT/ORT/6mRT/1r
j 1OPO/10rRTOPORT/ORT/TPVRT/2r
j 2OPO/10rRTOPORT/ORT/TPVRT/2r
kOPO/6rRTOPORT/ORT/3mRT/3r
Ba 1XRTXRT/ORT/3r4)RT/6r4)
a 2XRTXRT/ORT/TPVRT/TPV
bXRTXRT/ORT/TPVRT/TPV
c 1XRTXRT/ORT/TPVRT/TPV
c 2XRTXRT/ORT/TPVRT/TPV
d 1XRTXRT/ORT/TPVRT/TPV
d 2XRTXRT/ORT/TPVRT/TPV
d 3XRTXRT/ORT/TPVRT/TPV
d 4XRTXRT/ORT/TPVRT/TPV
eXRTXRT/ORT/TPVRT/TPV
fXRTXRT/ORT/TPVRT/TPV
gXRTXRT/ORT/TPVRT/TPV
hXRTXRT/ORT/TPVRT/TPV
iXRTXRT/ORT/TPVRT/TPV
CaXOXOO/TPVO/TPV
bXOXOO/TPVO/TPV
cXOXOO/TPVO/TPV
dXOXOO/TPVO/TPV
Vysvetlivky:
1)
Lehoty platia, ak technické podmienky výrobcu neurčujú kratšie lehoty.
2)
Podľa § 18 ods. 1.
3)
Pre dočasnú žeriavovú dráhu sa nevyžaduje.
4)
Pre trvalé žeriavové dráhy, pre stavebné žeriavy, mobilné žeriavy (cestné výložníkové), lanové žeriavy, nakladacie žeriavy (hydraulické ruky), železničné žeriavy a pre žeriavy v horúcom alebo v agresívnom prostredí je lehota
– odborných prehliadok jeden rok,
– odborných skúšok dva roky.
5)
Pre dočasnú žeriavovú dráhu v lehotách podľa technických podmienok výrobcu.
 
RT – revízny technik
 
TPV – lehoty podľa technických podmienok výrobcu
 
OPO – oprávnená právnická osoba
 
O – prevádzkovateľom určená osoba
 
X – nevyžaduje sa
 
r – roky
 
m – mesiace
Príloha č. 7 k vyhláške č. 508/2009 Z. z.
PREHLIADKY A SKÚŠKY TECHNICKÝCH ZARIADENÍ ZDVÍHACÍCH POČAS PREVÁDZKY
Technické zariadenie zdvíhaciePrevádzka
Skupina/
druh
Opakovaná úradná skúškaSkúška po rekonštrukciiPrehliadka a skúška po oprave2)Odborná prehliadka a odborná skúška1)
Montážna skúškaÚradná skúškaOdborná prehliadkaOdborná skúška
AaOPO/10r3)RTOPORT/ORT/2r4)5)RT/4r4)5)
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
Ba 1XRTXRT/ORT/3r4)RT/6r4)
a 2XRTXRT/ORT/TPVRT/TPV
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
        
       
       
       
Vysvetlivky:
1)
Lehoty platia, ak technické podmienky výrobcu neurčujú kratšie lehoty.
2)
Podľa § 18 ods. 1.
3)
Pre dočasnú žeriavovú dráhu sa nevyžaduje.
4)
Pre trvalé žeriavové dráhy, pre stavebné žeriavy, mobilné žeriavy (cestné výložníkové), lanové žeriavy, nakladacie žeriavy (hydraulické ruky), železničné žeriavy a pre žeriavy v horúcom alebo v agresívnom prostredí je lehota
– odborných prehliadok jeden rok,
– odborných skúšok dva roky.
5)
Pre dočasnú žeriavovú dráhu v lehotách podľa technických podmienok výrobcu.
 
RT – revízny technik
 
TPV – lehoty podľa technických podmienok výrobcu
 
OPO – oprávnená právnická osoba
 
O – prevádzkovateľom určená osoba
 
X – nevyžaduje sa
 
r – roky
 
m – mesiace
Príloha č. 7 k vyhláške č. 508/2009 Z. z.
PREHLIADKY A SKÚŠKY TECHNICKÝCH ZARIADENÍ ZDVÍHACÍCH POČAS PREVÁDZKY
Technické zariadenie zdvíhaciePrevádzka
Skupina/
druh
Opakovaná úradná skúškaSkúška po rekonštrukciiPrehliadka a skúška po oprave2)Odborná prehliadka a odborná skúška1)
Montážna skúškaÚradná skúškaOdborná prehliadkaOdborná skúška
AaOPO/10r3)RTOPORT/ORT/2r4)5)RT/4r4)5)
bOPO/10rRTOPORT/ORT/1rRT/2r
c 1OPO/6rRTOPORT/ORT/3mRT/3r
c 2OPO/10rRTOPORT/ORT/6mRT/6r
c 3OPO/10rRTOPORT/ORT/6mRT/6r
c 4OPO/6rRTOPORT/ORT/3mRT/3r
d 1OPO/10rRTOPORT/ORT/3mRT/3r
d 2OPO/10rRTOPORT/ORT/TPVRT/TPV
eOPO/10rRTOPORT/ORT/1rRT/2r
fOPO/10rRTOPORT/ORT/3mRT/3r
gOPO/10rRTOPORT/ORT/TPVRT/1r
hOPO/10rRTOPORT/ORT/TPVRT/TPV
i 1OPO/10rRTOPORT/ORT/6mRT/1r
i 2OPO/10rRTOPORT/ORT/6mRT/1r
j 1OPO/10rRTOPORT/ORT/TPVRT/2r
j 2OPO/10rRTOPORT/ORT/TPVRT/2r
kOPO/6rRTOPORT/ORT/3mRT/3r
Ba 1XRTXRT/ORT/3r4)RT/6r4)
a 2XRTXRT/ORT/TPVRT/TPV
bXRTXRT/ORT/TPVRT/TPV
c 1XRTXRT/ORT/TPVRT/TPV
c 2XRTXRT/ORT/TPVRT/TPV
d 1XRTXRT/ORT/TPVRT/TPV
d 2XRTXRT/ORT/TPVRT/TPV
d 3XRTXRT/ORT/TPVRT/TPV
d 4XRTXRT/ORT/TPVRT/TPV
eXRTXRT/ORT/TPVRT/TPV
fXRTXRT/ORT/TPVRT/TPV
gXRTXRT/ORT/TPVRT/TPV
hXRTXRT/ORT/TPVRT/TPV
iXRTXRT/ORT/TPVRT/TPV
CaXOXOO/TPVO/TPV
bXOXOO/TPVO/TPV
cXOXOO/TPVO/TPV
dXOXOO/TPVO/TPV
Vysvetlivky:
1)
Lehoty platia, ak technické podmienky výrobcu neurčujú kratšie lehoty.
2)
Podľa § 18 ods. 1.
3)
Pre dočasnú žeriavovú dráhu sa nevyžaduje.
4)
Pre trvalé žeriavové dráhy, pre stavebné žeriavy, mobilné žeriavy (cestné výložníkové), lanové žeriavy, nakladacie žeriavy (hydraulické ruky), železničné žeriavy a pre žeriavy v horúcom alebo v agresívnom prostredí je lehota
– odborných prehliadok jeden rok,
– odborných skúšok dva roky.
5)
Pre dočasnú žeriavovú dráhu v lehotách podľa technických podmienok výrobcu.
 
RT – revízny technik
 
TPV – lehoty podľa technických podmienok výrobcu
 
OPO – oprávnená právnická osoba
 
O – prevádzkovateľom určená osoba
 
X – nevyžaduje sa
 
r – roky
 
m – mesiace
Príloha č. 8 k vyhláške č. 508/2009 Z. z.
PREHLIADKY A SKÚŠKY TECHNICKÝCH ZARIADENÍ ELEKTRICKÝCH POČAS PREVÁDZKY
A.
Lehoty odborných prehliadok a odborných skúšok elektrickej inštalácie a zariadenia na ochranu pred účinkami statickej elektriny a atmosférickej elektriny podľa druhu objektu a zariadení
Druh objektu a zariadeniaLehota (roky)6)
a) Elektrická inštalácia
1. murovaná obytná a kancelárska budova
2. škola, materská škola, jasle, hotel a iné ubytovacie zariadenie, rekreačné stredisko
3. výšková budova, ktorej výška od najvyššieho poschodia obývaného alebo inak používaného osobami po úroveň zeme je pre obytnú budovu väčšia ako 50 m a pre inú budovu väčšia ako 30 m a objekty a priestory určené na zhromažďovanie viac ako 250 osôb, napríklad kultúrne a športové zariadenie, obchodný dom, stanica hromadnej dopravy,
4. objekt zhotovený z horľavých materiálov so stupňom horľavosti C, D, E a F1)
5. pojazdný a prevozný prostriedok2)
6. dočasná elektrická inštalácia3)

5
3
2

2
1
0,5

b) Zariadenie na ochranu pred účinkami statickej elektriny12a)
1. objekt s priestorom s nebezpečenstvom požiaru
2. objekt s priestorom s nebezpečenstvom výbuchu
3. ostatný objekt
2
25)
5
c) Zariadenie na ochranu pred účinkami atmosférickej elektriny12b)
1. hladina ochrany I a II
2. hladina ochrany III a IV
3. objekt s priestorom s nebezpečenstvom výbuchu
2
4
15)
Vysvetlivky:
1)
Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb v znení neskorších predpisov.
2)
Pojazdný a prevozný prostriedok je zariadenie s elektrickým zariadením podľa STN 33 2000-7-754: 2006 Elektrické inštalácie budov. Časť 7: Požiadavky na osobitné inštalácie alebo priestory. Oddiel 754: Elektrické inštalácie v karavanoch a v motorových karavanoch, podľa STN 34 1330: 1976 Elektrotechnické predpisy STN. Predpisy pre elektrické silnoprúdové zariadenia v pojazdných a prevozných prostriedkoch a ďalšie mobilné prostriedky, napríklad pojazdná a prevozná miešačka, pásový dopravník.
3)
Napríklad STN 33 2000-7-704: 2007 Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 7-704: Požiadavky na osobitné inštalácie alebo priestory. Inštalácie na staveniskách a búraniskách; STN 33 2000-7-711: 2004 Elektrické inštalácie budov. Časť 7-711: Požiadavky na osobitné inštalácie alebo priestory. Výstavy, prehliadky a stánky.
5)
Pre prepočítavač množstva plynu s vlastným zdrojom malého napätia je lehota päť rokov.
6)
Pri určovaní lehoty odbornej prehliadky a odbornej skúšky určí sa kratšia lehota z príslušných lehôt uvedených v tabuľke A a v tabuľke B.
B.
Lehoty odborných prehliadok a odborných skúšok elektrickej inštalácie a zariadenia na ochranu pred účinkami statickej elektriny a atmosférickej elektriny podľa klasifikácie vonkajších vplyvov
  Lehoty1)odborných prehliadok a odborných skúšok podľa vonkajších vplyvov
(v rokoch)
Kategória13)Vonkajšie vplyvy13)Trieda13)
  123456789
AAA Teplota okolia33355333 
 AB Teplota a vlhkosť33355333 
 AC Nadmorská výška53       
 AD Voda z iného zdroja ako z dažďa53111111 
 Dážď4</< TD></< TD></< TD></< TD></< TD></< TD></< TD> 
 AE Cudzie pevné telesá555533   
 AF Korózia5431     
 AG Nárazy, otrasy552      
 AH Vibrácie552      
 AJ Iné mechanické namáhania 
 AK Rastlinstvo alebo plesne53       
 AL Živočíchy53       
 AM Elektromagnetické, elektrostatické a ionizujúce účinky55
 AN Slnečné žiarenie554      
 AP Seizmicita55       
 AQ Blesk52)52)52)      
 AR Pohyb vzduchu555      
 AS Vietor554      
 AT Snehová pokrývka544      
 AU Námraza544444444
BBA Spôsobilosť osôb54555    
 BB Odpor tela553      
 BC Dotyk so zemou5541     
 BD Únik5422     
 BE Spracúvané/skladované látky523)24)5     
CCA Stavebné materiály52       
 CB Konštrukcia stavby5222     
Vysvetlivky:
1)
Pri určovaní lehoty odbornej prehliadky a odbornej skúšky určí sa kratšia lehota z príslušných lehôt uvedených v tabuľke A a v tabuľke B.
2)
Platí pre elektrické inštalácie a zariadenia na ochranu pred účinkami statickej elektriny.
3)
Platí pre triedy BE2-N1 až BE2-N3.
4)
Platí pre triedy BE3-N1 až BE3-N3.
Poznámky:
 
Triedy so zvýrazneným tmavým pozadím sa považujú za triedy normálnych vonkajších vplyvov.13)
 
Lehoty odborných prehliadok a odborných skúšok existujúcich elektrických zariadení, v prípade ktorých bol protokol o určení prostredia vypracovaný do 31. januára 2009, upravuje slovenská technická norma.14)
Príloha č. 3 k vyhláške č. 508/2009 Z. z.
OBSAH SPRIEVODNEJ TECHNICKEJ DOKUMENTÁCIE VYHRADENÉHO TECHNICKÉHO ZARIADENIA
Sprievodná technická dokumentácia vyhradeného technického zariadenia obsahuje
 
a) údaje identifikujúce výrobcu alebo dodávateľa, základné údaje o technickom zariadení najmenej v rozsahu prílohy č. 4 a charakteristiku prostredia, v ktorom môže zariadenie pracovať,
b) pokyny na používanie alebo odkazy na predpisy, ktoré obsahujú
 
1. prípustný spôsob používania,
2. návod na obsluhu, nastavovanie, údržbu, opravy, prehliadky a skúšky vrátane výkresov a schém potrebných na vykonávanie týchto činností a ochranných opatrení, ktoré sa musia vykonať pri týchto činnostiach,
3. požiadavky na vedenie technickej dokumentácie a dokladov,
4. požiadavky na odbornú spôsobilosť osôb vykonávajúcich obsluhu, nastavovanie, údržbu, opravy, prehliadky a skúšky,
5. návod na montáž, vyskúšanie a podmienky uvedenia technického zariadenia do prevádzky,
6. požiadavky na zabezpečenie stability technického zariadenia počas prepravy, montáže, používania, počas skúšania, počas predvídateľných porúch, demontáže a podľa potreby aj v čase mimo jeho prevádzky,
7. zoznam náhradných dielov a príslušenstva,
 
c)preberacie dokumenty, a to
 
1. pasport, revíznu knihu alebo iný dokument technického zariadenia v rozsahu určenom bezpečnostnotechnickými požiadavkami,
2. odborné stanovisko k dokumentácii, ak bolo vydané,
3. doklad o súlade technického zariadenia s bezpečnostnotechnickými požiadavkami,
4. osvedčenie o typovej skúške technického zariadenia, ak bola vykonaná,
5. osvedčenie o úradnej skúške alebo inej skúške vykonanej oprávnenou právnickou osobou alebo o skúške vykonanej revíznym technikom výrobcu alebo revíznym technikom,
6. atesty, certifikáty a iné.
Príloha č. 3 k vyhláške č. 508/2009 Z. z.
OBSAH SPRIEVODNEJ TECHNICKEJ DOKUMENTÁCIE VYHRADENÉHO TECHNICKÉHO ZARIADENIA
Sprievodná technická dokumentácia vyhradeného technického zariadenia obsahuje
 
a) údaje identifikujúce výrobcu alebo dodávateľa, základné údaje o technickom zariadení najmenej v rozsahu prílohy č. 4 a charakteristiku prostredia, v ktorom môže zariadenie pracovať,
b) pokyny na používanie alebo odkazy na predpisy, ktoré obsahujú
 
1. prípustný spôsob používania,
2. návod na obsluhu, nastavovanie, údržbu, opravy, prehliadky a skúšky vrátane výkresov a schém potrebných na vykonávanie týchto činností a ochranných opatrení, ktoré sa musia vykonať pri týchto činnostiach,
3. požiadavky na vedenie technickej dokumentácie a dokladov,
4. požiadavky na odbornú spôsobilosť osôb vykonávajúcich obsluhu, nastavovanie, údržbu, opravy, prehliadky a skúšky,
5. návod na montáž, vyskúšanie a podmienky uvedenia technického zariadenia do prevádzky,
6. požiadavky na zabezpečenie stability technického zariadenia počas prepravy, montáže, používania, počas skúšania, počas predvídateľných porúch, demontáže a podľa potreby aj v čase mimo jeho prevádzky,
7. zoznam náhradných dielov a príslušenstva,
 
c)preberacie dokumenty, a to
 
1. pasport, revíznu knihu alebo iný dokument technického zariadenia v rozsahu určenom bezpečnostnotechnickými požiadavkami,
2. odborné stanovisko k dokumentácii, ak bolo vydané,
3. doklad o súlade technického zariadenia s bezpečnostnotechnickými požiadavkami,
4. osvedčenie o typovej skúške technického zariadenia, ak bola vykonaná,
5. osvedčenie o úradnej skúške alebo inej skúške vykonanej oprávnenou právnickou osobou alebo o skúške vykonanej revíznym technikom výrobcu alebo revíznym technikom,
6. atesty, certifikáty a iné.
Príloha č. 4 k vyhláške č. 508/2009 Z. z.
EVIDENCIA VYHRADENÉHO TECHNICKÉHO ZARIADENIA
Evidencia vyhradeného technického zariadenia obsahuje
a)
názov vyhradeného technického zariadenia,
b)
typové označenie,
c)
meno, priezvisko a miesto podnikania výrobcu, ak ide o fyzickú osobu, a názov, sídlo, identifikačné číslo organizácie a právnu formu výrobcu, ak ide o právnickú osobu,
d)
výrobné číslo,
e)
rok výroby,
f)
umiestnenie,
g)
základné technické parametre, ktoré sú
1.
pre tlakovú nádobu
a.
najvyšší pracovný tlak,
b.
skúšobný tlak,
c.
najvyššia a najnižšia pracovná teplota,
d.
vnútorný objem,
e.
základné technické parametre bezpečnostného príslušenstva,
2.
pre kotol
a.
výhrevná plocha kotla v m2,
b.
výkon kotla (množstvo vyrábanej pary v t/h alebo MW),
c.
teplota napájacej vody a výstupná teplota pary alebo vody,
d.
druh paliva,
3.
pre vyhradené technické zariadenie zdvíhacie
a.
nosnosť a pre pohyblivé schody, chodníky a vleky prepravná kapacita,
b.
zdvih,
c.
menovitá rýchlosť,
d.
rozpätie, vyloženie,
e.
ovládanie,
f.
druh pohonu,
4.
pre žeriavovú dráhu
a.
dovolené zaťaženie,
b.
dĺžka,
c.
rozchod,
d.
výšková úroveň,
5.
pre vyhradené technické zariadenie elektrické
a.
menovité napätie a prúd,
b.
menovitý výkon alebo príkon,
c.
krytie vzhľadom na prostredie a vonkajší vplyv (vyhotovenie),
6.
pre vyhradené technické zariadenie plynové
a.
druh plynu,
b.
najvyšší pracovný tlak plynu,
c.
prietok plynu pre zdroj plynu alebo regulačnú stanicu,
d.
dĺžka (pre plynovod mimo plynárenského zariadenia),
e.
výkon pre spotrebiče,
f.
obsah chladiva pre chladiaci okruh,
7.
a.
najvyšší pracovný pretlak,
b.
najvyššia pracovná teplota,
c.
skúšobný pretlak,
d.
výpočtový pretlak,
e.
menovitá svetlosť DN a pri čerpadlách výkon,
f.
pracovná látka,
g.
dĺžka potrubia.

Protokol o určení vonkajších vplyvov má zásadný vplyv na odbornú prehliadku elektroinštalácie a na lehoty vykonávania OP a OS elektroinštalácie! 

Príklad:

Murovaná obytná budova má lehotu na vykonávanie revízií každých 5 rokov, ale ak sa v budove nachádza priestor kde je prostredie AD4, lehota na vykonávanie revízií tohto priestoru sa skracuje na jeden rok.

II. ČASŤ ROZDELENIE TECHNICKÝCH ZARIADENÍ ZDVÍHACÍCH
A.
Technické zariadenia zdvíhacie skupiny A podľa druhu sú:
a)
žeriav a zdvíhadlo s motorovým pohonom, napríklad elektrickým, hydraulickým, s nosnosťou nad 1 000 kg a žeriav a zdvíhadlo s ľudským pohonom nad 5 000 kg vrátane trvalej dráhy žeriavu a dočasnej dráhy žeriavu výložníkového typu,
b)
pohyblivá pracovná plošina s motorovým pohonom a s výškou zdvihu nad 1,5 m,
c)
výťah a zdvíhacia plošina, ktorá je trvalou súčasťou budovy a objektu, a to
1.
osobný a nákladný výťah s povolenou dopravou osôb,
2.
nákladný výťah s prístupom osôb do klietky,
3.
nákladný výťah so zakázanou prepravou osôb,
4.
zdvíhacia plošina s povolenou dopravou osôb a nákladu,
d)
stavebný výťah
1.
na prepravu osôb a nákladu,
2.
nákladný s prístupom osôb na nosnú plošinu,
e)
regálový zakladač so stanovišťom obsluhy na zakladači a jeho presuvňa,
f)
pohyblivé schody a chodníky,
g)
lyžiarsky vlek a vodnolyžiarsky vlek,
h)
výsuvný rebrík s motorovým pohonom,
i)
zariadenie technickej zábavnej činnosti, napríklad lunaparku a iného zábavného zariadenia, s motorovým pohonom:
1.
na zdvíhanie osôb v zariadení na to určenom, napríklad gondole, sedačke, kabínke, do výšky nad 1,5 m, alebo ktorým sa osoby počas prevádzky zariadenia dostanú do výšky nad 1,5 m nad terén, napríklad kolotočom,
2.
horská dráha s vozíkmi na koľajnicovej trati s prevýšením vyšším ako 3 m,
j)
pohyblivé javiskové zariadenie s motorovým pohonom v
1.
hornej javiskovej časti, napríklad javiskový ťah, požiarna a akustická opona, portálový most a portálová veža, osvetľovacia batéria, záves svietidiel a lustrov, projekčný rám,
2.
dolnej javiskovej časti, napríklad zdvíhací stôl, stôl orchestriska, javiskové prepadlisko,
k)
zdvíhacie čelo určené na montáž na vozidlo alebo do vozidla, ktoré je určené na zdvíhanie osôb pri nastupovaní alebo vystupovaní z vozidla.
B.
Technické zariadenia zdvíhacie skupiny B podľa druhu sú:
a)
zariadenie, ktorým je
1.
žeriav a zdvíhadlo s motorovým pohonom s nosnosťou do 1 000 kg vrátane a s ľudským pohonom s nosnosťou od 1 000 kg do 5 000 kg vrátane,
2.
vrátok s motorovým pohonom určený na zdvíhanie bremien,
b)
zdvíhacie ústrojenstvo dopravného vozíka a nakladača s motorovým pohonom určené na zdvíhanie a prepravu bremena pomocou prostriedku na viazanie, zavesenie alebo uchopenie,
c)
prídavné zdvíhacie príslušenstvo na zavesenie alebo uchopenie bremena, ktoré nie je trvalou súčasťou technického zariadenia zdvíhacieho skupiny A a skupiny B, a to
1.
zdvíhacie ústrojenstvo na manipuláciu s kontajnerom ISO,
2.
zariadenie na zavesenie alebo uchopenie bremena, napríklad magnet, traverza, prísavkové zariadenie, kliešte, drapák, okrem prostriedkov uvedených v skupine C písm. a),
d)
špeciálne zdvíhacie zariadenie s motorovým pohonom určené na zdvíhanie bremena, a to
1.
zdvíhacia rampa,
2.
zdvíhacia plošina,
3.
stabilné, mobilné a premiestniteľné servisné zdvíhacie zariadenie, ktoré je určené len na zdvíhanie vozidla,
4.
zdvíhacie čelo určené na montáž na vozidlo alebo do vozidla, ktoré je určené na nakladanie alebo vykladanie nákladu,
e)
nákladný stavebný výťah bez prístupu osôb na nosnú plošinu,
f)
zvislá posuvná brána s motorovým pohonom s výškou zdvihu nad 2,7 m,
g)
regálový zakladač bez stanovišťa obsluhy na zakladači a jeho presuvňa okrem zariadenia, ktoré je súčasťou automatizovaných systémov na manipuláciu a skladovanie,
h)
javiskové zariadenie s ľudským pohonom,
i)
schodiskový výťah a zvislá zdvíhacia plošina určené na používanie osobou s obmedzenou schopnosťou pohybu.
C.
Technické zariadenia zdvíhacie skupiny C podľa druhu sú:
a)
prostriedok na viazanie a zavesenie bremena, ktorý nie je trvalou súčasťou zdvíhacieho zariadenia, napríklad viazacie lano, reťaz, popruh, pás, hák, strmeň,
b)
technické zariadenie zdvíhacie, ktoré je súčasťou pracovného prostriedku, napríklad technologickej linky, stroja alebo automatizovaného systému na manipuláciu a skladovanie,
c)
technické zariadenie zdvíhacie zostavované jednorazovo, napríklad na montážne účely, na prepravu,
d)
ostatné technické zariadenia zdvíhacie skupiny B s ľudským pohonom.
III. ČASŤ ROZDELENIE TECHNICKÝCH ZARIADENÍ ELEKTRICKÝCH
A.
Technické zariadenia elektrické skupiny A podľa druhu sú:
a)
technické zariadenie na výrobu elektrickej energie s menovitým výkonom 3 MW a viac vrátane ochrany pred účinkami atmosférickej elektriny,
b)
technické zariadenie na premenu elektrickej energie s príkonom 250 kVA a viac vrátane ochrany pred účinkami atmosférickej elektriny,
c)
elektrická sieť striedavého napätia nad 1000 V alebo jednosmerného napätia nad 1 500 V vrátane ochrany pred účinkami atmosférickej elektriny,
d)
elektrická inštalácia v prostredí s nebezpečenstvom požiaru horľavých materiálov, kvapalín, plynov alebo prachu (vonkajší vplyv BE2) vrátane ochrany pred účinkami atmosférickej a statickej elektriny,
e)
elektrická inštalácia v priestore s nebezpečenstvom výbuchu (vonkajší vplyv BE3) vrátane ochrany pred účinkami atmosférickej a statickej elektriny,
f)
elektrická inštalácia v priestoroch s vonkajším vplyvom s trvalým výskytom korozívnych alebo znečisťujúcich látok vrátane ochrany pred účinkami atmosférickej elektriny,
g)
elektrická inštalácia v priestore s vonkajším vplyvom vody z iného zdroja ako z dažďa AD3 až AD8 alebo s dotykom s vodivými časťami, ktoré majú potenciál zeme s vonkajším vplyvom BC3 a BC4 vrátane ochrany pred účinkami atmosférickej elektriny,
h)
elektrická inštalácia v miestnosti na zdravotnícke účely vrátane ochrany pred účinkami atmosférickej a statickej elektriny okrem všeobecnej vyšetrovne a priestoru s požiadavkami P0, P1 a P2 definovanými podľa osobitných predpisov pre zdravotnícke zariadenie,
i)
elektrická inštalácia v objekte určenom na zhromažďovanie viac ako 250 osôb v jednom priestore vrátane ochrany pred účinkami atmosférickej elektriny.
B.
Technické zariadenia elektrické skupiny B sú:
 
Technické zariadenia elektrické nezaradené do skupiny A s prúdom alebo napätím, ktoré nie sú bezpečné.
C.
Technické zariadenia elektrické skupiny C sú:
 
Technické zariadenia elektrické nezaradené do skupiny A a skupiny B.