Logo reviduj. revízie a bozp
Email

reviduj@reviduj.sk

Mobil

0915 708 737

Pracovná doba

Pon - Pia 08:00 - 17:00

Školenia a kurzy

Školenie Elektrotechnikov

Vykonávame odbornú prípravu elektrotechnikov, pre získanie osvedčenia §21, §22, §23

Žeriavnické Preukazy

Kurzy na obsluhu žeriavov, mobilných, vežových, nakladacích (hydraulická ruka), mostových...

Školenie Obsluhy Brán

Zaškolíme obsluhu na ovládanie zvislo posuvnej brány, rolovacej brány, rolovacej mreže

Kurzy Viazačov Bremien

Dôležité školenie pre bezpečnú prevádzku pri premiestňovaní bremien...

Kurz Obsluhy Plošín

Získajte preukaz, osvedčenie na obsluhu pohyblivej pracovnej plošiny

Vyplniť Prihlášku​

Využite niektoré z našich školení a kurzov, ktoré vykonávame v našich priestoroch, alebo u Vás

Školenie, výchova a vzdelávanie

Služby v oblasti odborného vzdelávania

Túto činnosť vykonávame na základe oprávnenia vydaného Národným inšpektorátom práce ktoré nás oprávňuje organizovať a vykonávať výchovu a vzdelávanie v oblasti ochrany práce v rozsahu jednotlivých činností podľa prílohy č. 2  a pri činnostiach upravených osobitným predpisom len na základe oprávnenia vydaného príslušným orgánom dozoru.

Školenia a kurzy

Preukaz, osvedčenie a doklad

Zákon 124/2006 § 16 zákona  Definuje za akých podmienok je možné obsluhovať určený pracovný prostriedok, ten môže fyzická osoba obsluhovať len na základe platného preukazu alebo platného osvedčenia.  

Ten môže byť vydaný:
 • oprávnenou právnickou osobou, ak ide o činnosť uvedenú v prílohe č. 1a písm. a) až g), i) až k) a m),
 • osobou oprávnenou na výchovu a vzdelávanie, ak ide o činnosť uvedenú v prílohe č. 1a písm. h), l), n) až p) a t),
 • strednou školou alebo vysokou školou pri príprave žiakov a študentov na výkon povolania, ak ide o činnosť uvedenú v prílohe č. 1a písm. h), l), n) až p) a t),
 • dokladu o absolvovaní výchovy a vzdelávania osôb na obsluhu vydaného osobou oprávnenou na výchovu a vzdelávanie, ak ide o činnosť uvedenú v prílohe č. 1a písm. q) až s), alebo
 • dokladu o overení odborných vedomostí vydaného revíznym technikom, ak to ustanovujú právne predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Podmienkou na vydanie preukazu, osvedčenia alebo dokladu podľa odseku 1 písm. b) je

 • vek najmenej 18 rokov, ak právne predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci neustanovujú inak,
 • vzdelanie a prax podľa právnych predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,
 • zdravotná spôsobilosť na prácu potrebná na vykonávanie činnosti uvedenej v prílohe č. 1a,
 • absolvovanie odbornej prípravy v rozsahu ustanovenom právnymi predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,
 • overenie odborných vedomostí.
Preukaz, osvedčenie alebo doklad podľa odseku 1 písm. b) sa vydáva na základe písomnej žiadosti, v ktorej fyzická osoba uvedie meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu a činnosť, na ktorú žiada vydať preukaz, osvedčenie alebo doklad. Fyzická osoba k žiadosti priloží doklady, ktorými preukáže splnenie podmienok podľa odseku 2 písm. a) až c).
 
Zdravotná spôsobilosť na prácu podľa odseku 2 písm. c) sa posudzuje na základe výsledku lekárskej preventívnej prehliadky vo vzťahu k práci.6aa) Zdravotná spôsobilosť na prácu podľa prvej vety sa preukazuje lekárskym posudkom19a) nie starším ako šesť mesiacov.
Preukaz, osvedčenie alebo doklad podľa odseku 1 písm. b) sa vydáva na neurčitý čas. V preukaze, osvedčení alebo doklade podľa odseku 1 písm. b) sa uvedie
 
 • názov a sídlo oprávnenej právnickej osoby, osoby oprávnenej na výchovu a vzdelávanie alebo strednej školy, alebo vysokej školy, ktorí vydali preukaz, osvedčenie alebo doklad podľa odseku 1 písm.
 • osoba oprávnená na výchovu a vzdelávanie uvedie aj evidenčné číslo jej oprávnenia,
 • evidenčné číslo preukazu, osvedčenia alebo dokladu podľa odseku 1 písm. b),
 • ustanovenie všeobecne záväzného právneho predpisu, podľa ktorého sa vydáva preukaz, osvedčenie alebo doklad podľa odseku 1 písm. b),
 • činnosť, na ktorú sa preukaz, osvedčenie alebo doklad podľa odseku 1 písm. b) vydáva, a podľa potreby aj rozsah činnosti,
 • meno, priezvisko, dátum narodenia a adresa trvalého pobytu fyzickej osoby, ktorej sa preukaz, osvedčenie alebo doklad podľa odseku 1 písm. b) vydáva,
 • dátum vykonania záverečnej skúšky,
 • dátum a miesto vydania preukazu, osvedčenia alebo dokladu podľa odseku 1 písm. b),
 • odtlačok pečiatky a meno, priezvisko a podpis fyzickej osoby alebo zástupcu právnickej osoby, ktorí vydali preukaz, osvedčenie alebo doklad podľa odseku 1 písm. b).
 

Príloha č. 1a k zákonu č. 124/2006 Z. z.

ČINNOSTI, KTORÉ MÔŽE FYZICKÁ OSOBA VYKONÁVAŤ LEN NA ZÁKLADE PLATNÉHO PREUKAZU, OSVEDČENIA ALEBO DOKLADU PODĽA § 16 ods. 1 písm. b)
 • Fyzická osoba môže len na základe platného preukazu, osvedčenia alebo dokladu podľa § 16 ods. 1 písm. b) vykonávať činnosť
 • revízneho technika vyhradených technických zariadení tlakových,
 • osoby na obsluhu kotla I. až V. triedy,
 • osoby na opravu kotla I. až V. triedy a na opravu potrubného vedenia na rozvod nebezpečnej kvapaliny s najvyšším dovoleným tlakom nad 1 MPa,
 • revízneho technika vyhradených technických zariadení zdvíhacích,
 • osoby na obsluhu mobilného žeriava výložníkového typu a vežového žeriava výložníkového typu,
 • osoby na obsluhu pohyblivej pracovnej plošiny na podvozku s motorovým pohonom, ktorá je určená na prevádzku na pozemných komunikáciách, a s výškou zdvihu nad 1, 5 m,
 • osoby na opravu osobného výťahu a nákladného výťahu s povolenou dopravou osôb,
 • viazača bremien,
 • revízneho technika vyhradených technických zariadení plynových,
 • osoby na obsluhu vyhradených technických zariadení plynových s vysokou mierou ohrozenia (skupina A) pracujúcich s nebezpečnými plynmi okrem zariadení určených na zásobovanie plynom z kovových tlakových nádob stabilných alebo z kovových tlakových nádob na dopravu plynov (tlakové stanice) a zariadení určených na rozvod plynov,
 • osoby na opravu vyhradených technických zariadení plynových s vysokou mierou ohrozenia (skupina A) pracujúcich s nebezpečnými plynmi,
 • elektrotechnika, samostatného elektrotechnika a elektrotechnika na riadenie činností alebo na riadenie prevádzky na vyhradených technických zariadeniach elektrických,
 • revízneho technika vyhradených technických zariadení elektrických,
 • osoby na obsluhu motorových vozíkov,
 • osoby pracujúcej vo výške 1, 5 m a viac nad povrchom zeme pomocou špeciálnej horolezeckej a speleologickej techniky,
 • osoby na montáž a demontáž lešenia (lešenár),
 • osoby na obsluhu vybraných stavebných strojov a zariadení, a to
 • strojov a zariadení na zemné práce (dozéra, rýpadla a hĺbidla, nakladacieho a vykladacieho stroja, frézy a ryhovača, skrejpera, rúrového ukladača, valca),
 • strojov a zariadení na výrobu, spracúvanie a presun betónových zmesí (betonárky),
 • špeciálneho motorového snehového stroja, kompresora,

 

Osoby na obsluhu vybraných poľnohospodárskych strojov a zariadení, a to

 • samochodných rezačiek,
 • obilných kombajnov,
 • špeciálnych strojov na zber poľnohospodárskych plodín,
 • osoby na obsluhu vybraných lesníckych strojov, a to
 • vyťahovačov,
 • univerzálnych a špeciálnych traktorov používaných pri sústreďovaní dreva,
 • kolesových a pásových vyvážacích súprav na drevo a drevné sortimenty,
 • stabilných lanových dopravných zariadení v lesníctve,
 • jednoúčelových a viacúčelových zariadení na ťažbu, odvetvovanie, krátenie a odkôrňovanie stromov a drevných sortimentov,
 • osoby na obsluhu ručnej motorovej reťazovej píly pri ťažbe dreva a ručnej motorovej reťazovej píly pri inej činnosti.

Kvalitné služby v oblasti BOZP, OPP, OP, OS.

Náš profesionálny tým Vám navrhne najlepšie riešenia v oblasti bezpečnosti práce BOZP, v ochrane pred požiarmi OPP. Zabezpečí odporné prehliadky a odborné skúšky Vašich vyhradených technických zariadení.

Ročné Skúsenosti
0
Dokončených Projektov
0
Spokojných Zákazníkov
0 +