Logo reviduj. revízie a bozp
Email

reviduj@reviduj.sk

Mobil

0915 708 737

Pracovná doba

Pon - Pia 08:00 - 17:00

Revízie žeriavov

Vykonávame revízie žeriavov, revízie vežových žeriavov, revízie mostových žeriavov, revízie hydraulickej ruky, revízie auto žeriavov, revízie portálových žeriavov, revízie poloportálových žeriavov, revízie stĺpových žeriavov, derikových žeriavov, revízie vrátkov.

K žeriavom vykonávame revízie na prídavné prostriedky na uchopenie bremena, revízie magnetických prostriedkov na uchopenie bremena, revízie prísavkových prostriedkov na uchopenie bremena, revízie drapákových prostriedkov na uchopenie bremena, revízie stohovacích prostriedkov na uchopenie bremena a revízie ďalších prostriedkov na uchopenie bremien.

Revízie dočasných ako aj trvalých žeriavových dráh a revízie elektroinštalácie žeriavov a žeriavových dráh.

Vežový žeriav

Rozdelenie žeriavov podľa skupín

Žeriavy delíme podľa skupín prílohy II vyhlášky 508/2009 Z.z.SR, rozdelenie technických zariadení zdvíhacích

a) žeriav a zdvíhadlo s motorovým pohonom, napríklad elektrickým, hydraulickým, s nosnosťou nad 1 000 kg a žeriav a zdvíhadlo s ľudským pohonom nad 5 000 kg vrátane trvalej dráhy žeriavu a dočasnej dráhy žeriavu výložníkového typu,

  • mostové žeriavy
  • vežové žeriavy
  • portálové žeriavy
  • poloportálové žeriavy
  • hydraulická ruka
  • konzolové žeriavy
  • plávajúce žeriavy
  • mobilné auto žeriavy
  • vrátky
  • stĺpové žeriavy

a) zariadenie, ktorým je
1. žeriav a zdvíhadlo s motorovým pohonom s nosnosťou do 1 000 kg vrátane a s ľudským pohonom s nosnosťou od 1 000 kg do 5 000 kg vrátane,
2. vrátok s motorovým pohonom určený na zdvíhanie bremien,
b) zdvíhacie ústrojenstvo dopravného vozíka a nakladača s motorovým pohonom určené na zdvíhanie a prepravu bremena pomocou prostriedku na viazanie, zavesenie alebo uchopenie,
c) prídavné zdvíhacie príslušenstvo na zavesenie alebo uchopenie bremena, ktoré nie je trvalou súčasťou technického zariadenia zdvíhacieho skupiny A a skupiny B, a to
1. zdvíhacie ústrojenstvo na manipuláciu s kontajnerom ISO,
2. zariadenie na zavesenie alebo uchopenie bremena, napríklad magnet, traverza, prísavkové zariadenie, kliešte, drapák, okrem prostriedkov uvedených v skupine C písm. a),

Samozrejme vyhláška 508/2009 Z.z. nezmieňuje konkrétne názvy žeriavov, do danej skupiny sú zaradené podľa nosnosti a podľa toho o aký druh pohonu je použitý na danom zariadení. Ak máme napr. mostový žeriav s nosnosťou 30t, tak sa jedná o zdvíhacie zariadenie podľa skupiny Aa. čiže: a) žeriav a zdvíhadlo s motorovým pohonom, napríklad elektrickým, hydraulickým, s nosnosťou nad 1 000 kg a žeriav a zdvíhadlo s ľudským pohonom nad 5 000 kg vrátane trvalej dráhy žeriavu a dočasnej dráhy žeriavu výložníkového typu, 

Zaradenie do skupín je určené aj v revíznej správe, ktorá sa musí vykonať pred spustením vyhradeného technického zariadenia zdvíhacieho do prevádzky. Konkrétne vyhradené technické zariadenia skupiny Aa, tu sa musí vykonať montážna ako aj úradná skúška podľa Príloha č. 6 k vyhláške č. 508/2009 Z. z. PREHLIADKY A SKÚŠKY TECHNICKÝCH ZARIADENÍ ZDVÍHACÍCH PRED UVEDENÍM DO PREVÁDZKY. Ostatné termíny a skúšky zdvíhacích zariadení sme popísali v článku Termíny revízií, odborných prehliadok a skúšok VTZ, alebo si ich viete pozrieť stiahnutím vyhlášky 508/2009 zo sekcie Legislatíva

Potrebné dokumenty k vykonaniu revízie žeriavu

K vykonaniu revízie žeriavov sú potrebné nasledovné dokumenty:

meno, priezvisko a miesto podnikania výrobcu, ak ide o fyzickú osobu, a názov, sídlo, identifikačné číslo organizácie a právnu formu výrobcu, ak ide o právnickú osobu,
b)
charakteristiku technického zariadenia vrátane rozdelenia do skupín podľa druhu podľa § 4 a prílohy č. 1,
c)
všeobecný popis technického zariadenia, jeho funkciu a základné technické parametre podľa prílohy č. 4 písm. g),
d)
celkový výkres technického zariadenia a výkresy ovládacích obvodov, najmä schémy elektrického zapojenia, hydraulických alebo pneumatických rozvodov, ako aj príslušné popisy a vysvetlenia potrebné na pochopenie prevádzky technického zariadenia vrátane príslušných údajov a parametrov prístrojov, vedení, potrubí, meracích, regulačných a zabezpečovacích prvkov,
e)
výkresy hlavných celkov technického zariadenia doplnené výpočtami dôležitých konštrukčných častí a mechanizmov, výsledkami skúšok, certifikátmi, ktoré sú potrebné na overenie zhody zariadenia so základnými požiadavkami na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci,
f)
dokumentáciu o posúdení rizík vrátane zoznamu základných požiadaviek na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, ktoré platia pre technické zariadenie, popisu použitých ochranných opatrení na vylúčenie označených nebezpečenstiev alebo na zmenšenie rizík a podľa potreby aj označenia neodstrániteľných rizík súvisiacich s technickým zariadením,
g)
zoznam predpisov, technických noriem a iných technických špecifikácií uvádzajúcich základné požiadavky na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci týkajúcich sa technického zariadenia a podľa potreby s výpisom odlišností a popisom spôsobu riešenia z hľadiska zaistenia bezpečnosti technického zariadenia,
h)
návod na použitie technického zariadenia vrátane zásad na vykonávanie skúšok technického zariadenia a kritérií ich úspešnosti,
i)
prípadné technické správy s výsledkami skúšok, ktoré vykonal výrobca alebo výrobcom určená osoba,
j)
podľa potreby aj kópie ES vyhlásení o zhode pre zariadenia alebo iné výrobky začleňované do technického zariadenia.
B.
Konštrukčná dokumentácia vyhradeného technického zariadenia tlakového a vyhradeného technického zariadenia plynového obsahuje okrem požiadaviek uvedených v bode A aj
a)
názov pracovnej látky, jej fyzikálne a chemické vlastnosti,
b)
výkresy tlakových a dôležitých konštrukčných častí v mierke spolu s údajmi potrebnými na pevnostný výpočet,
c)
pevnostné výpočty a ďalšie výpočty konštrukčných častí a bezpečnostného príslušenstva podľa bezpečnostnotechnických požiadaviek,
d)
náčrt zapojenia technického zariadenia z hľadiska parametrov vstupov a výstupov pracovnej látky vo všetkých priestoroch, ak je to pre úplnosť údajov potrebné.
C.
Konštrukčná dokumentácia trvalej dráhy žeriava obsahuje
a)
meno, priezvisko a miesto podnikania výrobcu, ak ide o fyzickú osobu, a názov, sídlo, identifikačné číslo organizácie a právnu formu výrobcu, ak ide o právnickú osobu,
b)
charakteristiku dráhy vrátane zariadenia do výrobnej skupiny,
c)
výkresy zostáv a podzostáv a súpis použitého materiálu,
d)
statický výpočet,
e)
technickú správu so zásadami vykonávania kontrol a kritériami ich úspešnosti, zoznamom použitých predpisov a technických noriem.
D.
Konštrukčná dokumentácia dočasnej dráhy žeriava výložníkového typu obsahuje
a)
meno, priezvisko a miesto podnikania výrobcu, ak ide o fyzickú osobu, a názov, sídlo, identifikačné číslo organizácie a právnu formu výrobcu, ak ide o právnickú osobu,
b)
technickú správu s lehotami a rozsahom kontrol v prevádzke, kritériami ich úspešnosti, zoznamom použitých predpisov a technických noriem,
c)
doklad o únosnosti a vlastnostiach podložia,
d)
celkový výkres obsahujúci celkovú situáciu,
e)
výkresy podzostáv obsahujúce priečne rezy, údaje o žľabe pre vlečný napájací kábel, umiestnení a vyhotovení narážok, vypínacích líšt koncových vypínačov, uzemnení dráhy, umiestnení hlavného vypínača napájacieho vedenia a súpis použitého materiálu.

OBSAH SPRIEVODNEJ TECHNICKEJ DOKUMENTÁCIE VYHRADENÉHO TECHNICKÉHO ZARIADENIA

Sprievodná technická dokumentácia vyhradeného technického zariadenia obsahuje
a)
údaje identifikujúce výrobcu alebo dodávateľa, základné údaje o technickom zariadení najmenej v rozsahu prílohy č. 4 a charakteristiku prostredia, v ktorom môže zariadenie pracovať,
b)
pokyny na používanie alebo odkazy na predpisy, ktoré obsahujú
1.
prípustný spôsob používania,
2.
návod na obsluhu, nastavovanie, údržbu, opravy, prehliadky a skúšky vrátane výkresov a schém potrebných na vykonávanie týchto činností a ochranných opatrení, ktoré sa musia vykonať pri týchto činnostiach,
3.
požiadavky na vedenie technickej dokumentácie a dokladov,
4.
požiadavky na odbornú spôsobilosť osôb vykonávajúcich obsluhu, nastavovanie, údržbu, opravy, prehliadky a skúšky,
5.
návod na montáž, vyskúšanie a podmienky uvedenia technického zariadenia do prevádzky,
6.
požiadavky na zabezpečenie stability technického zariadenia počas prepravy, montáže, používania, počas skúšania, počas predvídateľných porúch, demontáže a podľa potreby aj v čase mimo jeho prevádzky,
7.
zoznam náhradných dielov a príslušenstva,
c)
preberacie dokumenty, a to
1.
pasport, revíznu knihu alebo iný dokument technického zariadenia v rozsahu určenom bezpečnostnotechnickými požiadavkami,
2.
odborné stanovisko k dokumentácii, ak bolo vydané,
3.
doklad o súlade technického zariadenia s bezpečnostnotechnickými požiadavkami,
4.
osvedčenie o typovej skúške technického zariadenia, ak bola vykonaná,
5.
osvedčenie o úradnej skúške alebo inej skúške vykonanej oprávnenou právnickou osobou alebo o skúške vykonanej revíznym technikom výrobcu alebo revíznym technikom,
6.
atesty, certifikáty a iné.

Facebook
Twitter
LinkedIn